ހާޖީންގެ ވާހަކަ : ތާރީޚްގެ ތެރެއިން ދިވެހިން ޙައްޖަށް ދިއުން

ދިވެހިންނަކީ ހިންދު މާ ކަނޑުގެ ދަތުރުވެރިންނެވެ. އެކަހެރި ކުދި ޖަޒީރާތަކުގެ ދެހާސް އެތައް އަހަރެއްވީ ވަޒަންވެރިންނެވެ. މާކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކާއި މޫސުމުގެ ތޫފާނުތަކާ ކުރިމަތިލައި ދުރު ރަށްރަށާއި […]